ИЗПРАТЕТЕ НИ E-MAIL

    КОНТАКТИ

    Support forum
    for over 24h

    " Шарен Кон"

    „Шарен кон” е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от СНЦ Проект „Права на човека” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че съдържанието отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.