ЗА НАС

Шарен кон" стартира като радиопредаване през 2003г. до 2004  в радио НЕТ, а в периода 2005- 2006 в Радио „Нова Европа", което бе наследник на „Свободна Европа".  И с двете радиа предаването е спечелило престижни международни медийни отличия и награди.

През 2015г. „Шарен кон" се позиционира в Интернет пространството и се превърна в портал към липсващата гледна точка в медийната среда.

Идейно „Шарен кон" е създаден като медиен продукт, който през годините е бил с отворени врати към всички роми, които искат да се занимават с журналистика. Той е практическото школо и през него са преминали не малко хора. Тук се създават екипи, тук се развиват и реализират идеи, тук се държи на нивото и професионализма в работата.

 Като радиопредаване стартира с четирима водещи-титуляри в различните рубрики и доброволци – репортери и кореспонденти. Екипът на предаването 2005-2006г. достига до десет души – водещи, актьори и музиканти на живо в ефир. В периода 2015 – 2016г. се заснеха документален филм и демо версия за ТВ предаване, ангажирани бяха над 20 младежи, студенти и завършили такива, които искат да участват в ТВ продукт и да правят такъв.

„Шарен кон" е утвърден проект, който е най-подкрепяният от ромските организации. Неговият старт бе с Проект „Права на човека", следват Фондация „Кхам", Фондация „Романи бахт",  Фондация „Равен достъп", Фондация „"Студентско общество за развитие на междуетническия диалог", Сдружение „Рома верситас".

Настоящият проект 2024-2025г. се изпълнява от Фондация „"Студентско общество за развитие на междуетническия диалог" в партньорство с Проект „Права на човека" и Уеб портал „Шарен кон"

Автор на концепцията „Шарен кон" е Мая Стел., тя е редактор на изданието.

Sharen kon

"Sharen kon" first started in 2003 as a radio programme until 2004 in radio NET. In the time period 2005-2006 it was part of radio "New Europe", which was a successor of "Free Europe". The show has won multiple international media awards for both of the radio stations. In 2015 "Sharen kon" takes place in the Internet space and draws attention to the absent point of view in the social media. Conceptually "Sharen kon" was created as a media product which had its doors open to all Roma who want to work as journalists over the years. Bonds are created between the people in the work team, which makes the process of developing an idea and bringing it to life joyful. The high level of professionalism is vital here. It started as a radio show with four presenters-title holders in the various sections and volunteers - reporters and correspondents. The 2005-2006 team had hosts, actors and musicians live on air. In the period 2015-2016 was filmed a documentary as well as a demo version for a TV show. There were more than twenty young people who wanted to take part in the TV product.

 "Sharen kon" is an established project and it's strongly supported by Roma organisations. The "Human rights" Рroject has given a start to "Sharen kon", afterwards it was supported by Foundation "Kham"Foundation " Romani baht", Foundation the "Equal Access", Foundation the "Student Society for the Development of Inter-Ethnic Dialogue", and the "Roma Versitas" Association.

The current project 2024 – 2025 is implemented by the Foundation "Student Society for the Development of Inter-Ethnic Dialogue" in partnership with the "Human Rights" Рroject and the "Sharen kon" web portal.

Maya Stel is the author of the concept "Sharen kon" as well as the editor of the website.